0-800-302-200 Безкоштовно з телефонів на території України

Публічний договір про надання послуг з медичного обслуговування

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей договір є публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю Лікувально-діагностичний Центр «ЛЕР-КЛІНІК» (далі – ТОВ «ЛДЦ ЛЕР-КЛІНІК», Ліцензія МОЗ України №1067 від 12.10.2016), адресованою необмеженому колу фізичних осіб (далі - Пацієнти) у відповідності до ст. 633, 641, 901 Цивільного кодексу України укласти договір про надання послуг з медичного обслуговування населення (далі - Договір) шляхом розміщення даної публічної оферти (пропозиції) на офіційному інтернет-сайті – https://centrolab.com.pro (надалі – «Інтернет-сайт) та у куточку споживача.

Укладення Договору здійснюється шляхом повного та безумовного прийняття Пацієнтом (акцепт) пропозиції Закладу охорони здоров’я укласти договір на умовах, визначених в даній Публічній оферті. Моментом укладення договору (акцептом) вважається факт підписання Пацієнтом повідомлення про прийняття умов Договору. Шляхом здійснення акцепту, Пацієнт підтверджує факт ознайомлення та беззаперечної згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Послуга з медичного обслуговування населення» або «медична послуга» – послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я, який одержав в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її замовником.

1.2. «Пацієнт» – фізична особа, яка звернулась до Закладу охорони здоров’я для отримання медичних послуг, або отримує медичні послуги, надала документ, що підтверджує особу та підписала повідомлення про прийняття умов Договору особисто.

1.3. «Лікуючий лікар» – лікар, який надає медичні послуги пацієнту в Закладі охорони здоров’я.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Заклад охорони здоров’я зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Переліком медичних послуг, розміщеному на Інтернет-сайті та у куточку споживача, а Пацієнт зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити надані медичні послуги.

2.1. Медичні послуги надаються відповідно діючих стандартів у сфері охорони здоров’я, вимог МОЗ України та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.

2.2. Місце надання медичних послуг: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 38.

2.2.1. Відділення, в якому надаються медичні послуги, визначається Закладом охорони здоров’я із подальшим повідомленням Пацієнту.

2.2.2. Взяття біологічного матеріалу у пацієнта, проведення лабораторного дослідження біологічного матеріалу та надання результату проведеного медичного дослідження – може проводитися лабораторією Закладу охорони здоров’я та/або із залученням сторонніх лабораторій відповідно до їх правил та умов та із урахуванням п.7.4 цього Договору.

2.3. Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення операції та знеболення (за необхідності), яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги.

2.4. Заклад охорони здоров’я не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Закладу охорони здоров’я у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я тощо).

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

3.1. Ціна цього Договору визначається як загальна сума наданих Закладом охорони здоров’я та прийнятих Пацієнтом медичних послуг.

3.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, який є його невід’ ємною частиною) на дату надання Пацієнтом такої послуги.

3.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом в порядку та строки, визначені Закладом охорони здоров’я одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:

3.3.1. Шляхом здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Закладу охорони здоров’я.

3.3.2. Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки із використанням платіжного пристрою банку Закладу охорони здоров’я.

3.3.3. Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Закладу охорони здоров’я.

3.4. Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у порядку, встановленому Закладом охорони здоров’я.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

4.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Закладу охорони здоров’я, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Закладом охорони здоров’я за призначенням цього Лікуючого лікаря.

4.3. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном та через інтернет. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Закладом охорони здоров’я та Пацієнтом в усній формі.

4.4. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.

4.5. Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Закладу охорони здоров’я, у разі:

4.5.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

4.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Закладом охорони здоров’я.

4.5.3. Попередньо узгоджений час початку лікарського прийому може змінюватися з невеликим очікуванням у зв’язку з різною складністю станів і різною тривалістю прийому попередніх пацієнтів, який може перевищувати передбачуваний відрізок часу, виділеного на прийом.

4.6. Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.5.2. цього Договору, встановлюється Закладом охорони здоров’я та повідомляється Пацієнту.

4.7. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється шляхом виставлення Пацієнту Рахунку за надані медичні послуги.

4.8. Пацієнт зобов’язаний сплатити надані медичні послуги згідно виставленого Закладом охорони здоров’я Рахунку.

4.9. У разі якщо Пацієнт не оплатив надані медичні послуги, вартість такої послуги може бути стягнута з Пацієнта у досудовому або судовому порядку.

4.10. Пацієнт підтверджує, що Закладом охорони здоров’я йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

5. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

5.1. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

5.2. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Права Пацієнта:

6.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.

6.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Закладі охорони здоров’я.

6.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.

6.1.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.

6.1.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

6.2. Обов’язки Пацієнта:

6.2.1. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я, в тому числі Плану лікування.

6.2.2. При зверненні до Закладу охорони здоров’я надавати документ, що підтверджує особу, оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу охорони здоров’я для надання медичних послуг.

6.2.3. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.2.4. Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно до пункту 4.3. цього Договору.

6.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Закладу охорони здоров’я весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

6.2.6. Під час отримання медичних послуг повідомляти Заклад охорони здоров’я про неможливість дотримання Плану лікування, якщо такий надається Пацієнту, або про порушення такого Плану Пацієнтом.

6.2.7. Під час отримання медичних послуг повідомляти Заклад охорони здоров’я про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

6.2.8. Пацієнт, який знаходиться в Закладі охорони здоров’я, повинен доброзичливо та з повагою ставитися до персоналу та відвідувачів, не поводити себе шумно, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії.

6.2.9. Пацієнт повинен підтримувати чистоту у приміщенні Закладу охорони здоров’я, при несприятливих погодних умовах або за вимогою персоналу – одягнути одноразові бахіли, що надаються пацієнтам безкоштовно. З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов, використання бахіл в приміщенні є обов’язковим.

6.2.10. Пацієнтам, які з’явилися на прийом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, лікар має право відмовити у наданні послуг. Виняток становлять пацієнти наркологічного, токсикологічного чи психіатричного відділення, якщо такі наявні у Закладі охорони здоров’я.

6.2.11. В приміщеннях Закладу охорони здоров’я та на прилеглих територіях заборонено тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв.

6.2.12. В приміщеннях Закладу охорони здоров’я та на прилеглих територіях заборонено займатися будь-яким видом торгівлі або обміну.

6.2.13. В приміщеннях Закладу охорони здоров’я та на прилеглих територіях заборонено мати при собі холодну та вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або оточуючим.

6.2.14. Заборонено приводити або приносити до Закладу охорони здоров’я тварин, птахів.

6.3. Права Закладу охорони здоров’я:

6.3.1. Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Заклад охорони здоров’я має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

6.3.2. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

6.3.3. В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, визначений відповідно до пункту 4.3. цього Договору, або відмінити надання таких медичних послуг.

6.3.4. Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.

6.4. Обов’язки Закладу охорони здоров’я:

6.4.1. Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.4.2. Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в Україні.

6.4.3. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. В разі запізнення Пацієнта більше ніж на одну годину або, якщо Пацієнт не з’ явився в місці надання медичних послуг, в дату та час надання медичних послуг, визначених відповідно до пункту 4.3. цього Договору Пацієнт сплачує Закладу охорони здоров’я штраф в розмірі 30% (тридцяти) відсотків від вартості таких медичних послуг.

7.2. Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:

  • невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 6.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Закладу охорони здоров’я, Плану лікування, тощо;
  • неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;
  • використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Закладу охорони здоров’я;
  • не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 6.2.7. цього Договору;
  • отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;
  • розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

7.3. Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Закладу охорони здоров’я (не пов’язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Закладом охорони здоров’я).

7.4. Заклад охорони здоров’я не несе відповідальності за результати, якість, швидкість та/або інші показники проведеного медичного лабораторного дослідження, що здійснено (здійснюється) сторонніми лабораторіями (відповідно до п.п.2.2.2. цього Договору), до яких Закладом охорони здоров’я направлено біологічний матеріал Пацієнта.

7.5. Пацієнт розуміє і визнає, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги очікуванням чи бажанням Пацієнта на момент звернення за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Заклад охорони здоров’я звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Закладу охорони здоров’я, тощо).

8.2. Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Закладом охорони здоров’я медичних послуг, зазначених в Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною).

10.2. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Закладу охорони здоров’я приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

10.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Закладом охорони здоров’я, зокрема підписаний Пацієнтом (повідомлення про прийняття умов Договору).

10.4. Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.

10.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги, в разі їх наявності.

10.6. Заклад охорони здоров’я не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

10.7. Дія Розділу 3, пунктів 6.2.3. та 7.2. цього Договору, а також інших умов цього Договору стосовно оплати медичних послуг не розповсюджується на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Закладу охорони здоров’я Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.

10.8. Зміни до цього Договору вносяться Закладом охорони здоров’я в односторонньому порядку та оприлюднюються:

10.8.1. На офіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я: centrolab.com.pro

10.8.2. На паперових носіях у відділеннях Закладу охорони здоров’я, вказаних в підпункті 2.3.1. цього Договору.

10.9. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Закладу охорони здоров’я та на паперових носіях у відділеннях Закладу охорони здоров’я, пріоритет має примірник на паперових носіях.

10.10. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

10.11. Акцептуючи цей Договір, Пацієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних та внесення їх до локальної інформаційної системи Закладу охорони здоров’я відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Акцептуючи цей Договір Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

11. РЕКВІЗИТИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ТОВ «ЛДЦ ЛЕР-КЛІНІК»

Ідентифікацій код: 40779750

Юридична адреса: 72312, Запорізька область, місто Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, будинок 42

Платник ПДВ: Індивідуальний податковий номер 407797508324

Ліцензія МОЗ: України №1067 від 12.10.2016